5-те най-големи заплахи за бизнеса през 2019 I част

5-те най-големи заплахи за бизнеса през 2019 I част

В съвременното технологично общество бизнесът се развива динамично. Той минава през периоди на подем и съответно на стагнация. Стабилността и поддържането на едно сравнително равномерно ниво е трудна за постигане задача. Бизнесът е уязвим спрямо заплахи от разнообразен характер. Няма измислена панацея за преодоляване на периодите на стагнация и деградация, но има превантивни мерки, които могат да бъдат взети, за да се защити даденият бизнес. Превенцията може да се осъществи по-лесно, когато има задълбочено познание в областта на заплахите, които предизвикват рискове в бизнеса. 

В настоящата статия ще интепретираме 5-те основни заплахи, които правят бизнеса лабилен и податлив на външни влияния, които често водят до негативни последици. Познаването на тези заплахи е екзистенциална задача за всички, занимаващи се с бизнес и имащи амбицията да устоят на трудностите и да ги преодолеят. С цел да насочи вниманието на бизнесмените към първоизточниците на проблеми, които биха довели дори до крах на дадена корпорация или компания, Алианц Риск Барометър е направил обстойно проучване сред 2415 експерти от 86 държави, които са отговорили на определен брой въпроси и в резултат на получените от тях отговори се формират основните заключения за разнообразните рискове, които биха довели до фалит и до спиране на дейност на дадено предприятие. 

Като риск номер 1 са идентифицирани кибер атаките. Всеки успешен бизнес има свой сайт и присъствие във виртуалното пространство с цел осъществяване на по-добър маркетинг и реклама. Освен това няма компания без бизнес администрация, която да не комуникира по имейл. Повечето корпорации имат специални платформи, които ползват и бази данни, спомагащи за по-бързото и ефективно осведомяване по отношение на това каква продукция имат на склад, какви стоки са на път, що се отнася до спедицията и т.н. Фирмените дейности могат да бъдат от най-разнообразно естество и активностите, които се извършват или предстоят да бъдат извършени, почти винаги се описват в онлайн бизнес кореспонденията. Това прави фирмите уязвими спрямо кибер атаки. Ако базите данни или бизнес кореспонденцията бъде взета като информация от недоброжелатели, това би довело до провал на сделки, до деградация на дейността на фирмата и дори до нейния фалит. Ако сайтът на определено предприятие бъде хакнат, несъмнено част от информацията или цялата база с данни би могла да бъде подменена или биха били извършени дейности, които ще имат негативен ефект за бизнеса. Кибер атаките са една своеобразна студена война в областта на бизнеса. Често жестоката конкуренция може да наеме опитни IT специалисти, които да разкодират паролите на даден сайт, база данни, имейли и т.н. Пробивът в системата може да е пагубен за развитието на бизнеса. Изтичането на фирмена информация чрез пробив в системата е проблем, пред който много фирми се оказват безсилни. Дори добрата защита с трудни за разкодиране пароли невинаги е успешна. Важно е компаниите да назначават много талантливи IT специалисти и системни администратори, които да могат да реагират при случай на кибер атака или при опити за пробив в системата. Важно е фирмата да има стабилен софтуер, който да е максимално защитен при поява на вируси. Може да се работи много в областта на киберзащитата, да се влагат много финансови средства, но стопроцентова защита от кибератаки и киберпрестъпления до този момент не съществува. 

Като риск номер 2 се възприемат климатичните промени и природните бедствия и катастрофи. За жалост няма панацея и срещу природата. Хората, занимаващи се с бизнес, са безсилни при разнообразни климатични изменения. Това важи в голяма степен за селскостопанските предприятия, които са особено податливи на влиянията на природата и климатичните условия. Понякога цялостната продукция може да е на загуба при настъпване на градушка, наводнения или пожари. Превантивна мярка в този случай може да бъде евентуална застраховка, но и тя невинаги покрива изцяло щетите. Всяко предприятие би могло да спре дейност при възникване на пожар, земетресение и наводнение. Природните бедствия са заплаха от първостепенен характер, която не може да бъде преодоляна, но ако имуществото на фирмата е застраховано, то щетите биха били минимизирани до известна степен. Има случаи, когато при спедицията на дадени стоки и товари, в резултат на природно бедствие, не пристигат на уговорената дата и техният вид е повреден, в резултат на което стоките са негодни за употреба. Това също би могло да доведе до спиране на бизнес дейност. 

Като риск номер 3 се определя недостигът на квалифицирана работна ръка. Всеобщоизвестен факт е, че населението на Европа е застаряващо. Броят на хората в активна работна възраст непрекъснато намалява. За да се преодолее до известна степен този проблем, се увеличава пенсионната възраст и хората започват да се пенсионират по-късно спрямо своите предшественици от предходните десетилетия. Тази тенденция със застаряващото население е пагубна за развитието на бизнеса. Същевременно проблемът с квалифицираната работна ръка е тясно свързан със застаряващото население. Намалява броят на компетентните и образовани хора с опит в дадена сфера. За да добият нужния опит, новите работници се нуждаят от време, но бизнесът не разполага с това време да ги обучава. Липсата на компетенции на новите работници води до крах и до прекъсването на дейност на много предприятия. Като превативна мярка с този проблем може да се работи в посока симбиоза университет – предприятия. Добре е висшите учебни заведения да са по-запознати с нуждите на бизнеса и да увеличават бройките за студенти в тези специалности, където се търсят най-много кадри. Например, в България през последните години има липси в сферата на инженерните специалности. Бизнесът в България се нуждае от хора с инженерно образование, но кадрите, които завършват, са недостатъчни, за да покрият нуждите на пазара. Аналогичен е случаят и с медицинските сестри и т.н. Ако се работи в тази посока тясно взаимодействие на университетите и частния бизнес, това би довело до ползотворна дейност и за двете звена. 

Като риск номер 4 се определя нестабилното развитие на пазарите. То е резултат от промяната в условията за внос и износ. До известна степен този риск за бизнеса е обусловен и от Брекзит, защото бизнесът не е наясно с промените в цените на митата и общите условия за движение на стоки и капитали. Рискът от войните и нестабилни взаимоотношения на страни, които имат икономически и политически конфликти, също е предпоставка за увеличение на цените на някои суровини или консумативи, които са нужни за развитието на бизнеса. При рязко увеличение на цените на тези консумативи, това би довело да увеличение и на крайния продукт, в резултат на което потенциалните купувачи биха намалели като брой заради невъзможността да закупят стоките на новите повишени цени. Следователно Брекзит, икономически и политически конфликти, биха били потенциален проблем за някои бизнеси. 

Като риск номер 5 се считат евентуалните промени в законите и регулациите, които също са обусловени от Брекзит и нестабилните взаимоотношения в икономическо отношение между определени страни. Новите законови мерки и регулации могат да бъдат негативна предпоставка за възникването на търговски войни. Например цената на петрола е проблем, който засяга пряко или косвено всички бизнеси и ги прави подвластни и зависими. Новите закони в резултат на Брекзит ще доведат и до нови митнически тарифи, което е предпоставка за спад на определени бизнес взаимоотношения. 

2019 година определено е преломна година. Има много рискове за бизнеса, но с повече превенции, бдителност и усърдност в работата, рисковете до голяма степен могат да бъдат преодолени. Важно е да има постоянство, амбиция, целенасоченост, устойчивост, креативност, гъвкавост и стабилност. Тези корпоративни ценности са дълбоко лелеяна цел за всяка фирма и могат да бъдат постигнати с много труд и всеотдайност и разбира се, наблюдателност и осъществяване на превенции дори и при леки наченки на рискове.