5-те най-големи заплахи за бизнеса през 2019 II част

5-те най-големи заплахи за бизнеса през 2019 II част

XXI век се характеризира с динамичност, високотехнологичност, мобилност, креативност и иновативност. Бизнесът като своеобразно отражение в професионален план на този век е съвкупност от дадените за него характеристики. 

Освен в реален свят, хората битуват и във виртуален свят. Аналогична е и ситуацията с бизнеса. Всяка фирма или корпорация има своето място във виртуалното пространство под формата на сайт, страница в социалните мрежи, бизнес комуникация по имейл, база данни, съхранявана в онлайн платформа и др. Чрез участие във виртуалния свят дадена компания постига популярност и успява да разпространи рекламна информация по-бързо до таргетирана група потребители, които са възможни потенциални клиенти. 

Всяка особеност, характерна за бизнеса в XXI век, е предпоставка и за евентуален проблем. По отношение на бизнес ценността високотехнологичност, фирмите могат да бъдат заплашени от пробив в системата. Това и според изследването, направено от Алианц Риск Барометър, е първостепенният риск, пред който са поставени компаниите. Важно е базата данни с фирмена информация да бъде опазена и да не бъде хакната чрез пробив в системата. Добре е фирмите да инвестират повече средства за добра онлайн защита от вируси и пробиви. Необходимо е паролите да бъдат дълги и да включват специфични символи, цифри, букви (главни и малки). Стабилната парола, която е съвкупност от много и разнообразни по характер символи, също спомага за защитата на сайта във виртуалното пространство.

XXI век е време на глобализация. Страните в Европа са обединени от ЕС и са едно своеобразно европейско семейство, за което е характерно свободно движение на хора, стоки и капитали. Пазарите са отворени за експорт и импорт, което прави търговията между отделните страни в ЕС по-успешна. Но през 2019 година събитието Брекзит е на прага на своето реализиране. Това крие риск от стабилно установената търговия до този момент. С излизането на Великобритания от ЕС се очакват нови регулации и търговски договори, нови мита и цени, което би довело до затруднения за бизнеса. Като всяко ново нещо и Брекзит крие рискове и заплахи от прекъсването на дейност на дадени бизнеси. Затова хората, занимаващи се с управлението на фирми или корпорации, трябва да бъдат бдителни и да следят умело промените в законите и регулациите, за да бъдат предотвратени евентуални загуби. Динамичността, която е характерна за XXI век, се проявява и тук като установената през втората половина на XX век тенденция за глобализация сега сякаш започва да отстъпва на идеята за обединени европейски нации, които да съхраняват своята идентичност и особености и предпочитат да решават проблемите си на национално, а не на супранационално ниво. Разбира се, динамиката в политическо отношение в Европа води до значителни промени.  Тенденциите през 2019 година могат впоследствие, след Брекзит, да доведат до нещо ново и градивно, но засега това е само въпрос на хипотези. В настоящето терминът Брекзит крие риск за стабилността на компаниите и корпорациите.

Бизнесът през XXI век е тясно свързан и с медиите, и медийния образ, който му се създава. Когато за определена компания се разпространява негативна информация, това несъмнено рефлектира върху позитивния първоначален бизнес образ и това води до отлив на клиенти и спад на продукцията. Репутацията на една компания е много важно нещо. Лицето, което тя има в медиите, както и в онлайн пространството, може както да я издигне, така и да подрони нейния авторитет. Колкото повече добри новини се разпространяват за дадена фирма, толкова повече нивото на доверие в нея се увеличава и това има позитивен ефект спрямо просперитета на компанията. 

Новите технологии понякога могат да доведат и до отказване от бизнес дейност. Ако се измисли по-добра апаратура, която да извърша определена работа по-бързо и ефективно и дадената фирма няма възможност да се снабди с нея, това също би било проблем, особено ако конкуренцията успее да се оборудва с новите технологии. През XXI век техниката се развива динамично и това, което се е считало за модерно и иновация в началото на века, вече се възприема като архаично през 2019 година. Следователно трябва да се работи с бързи темпове и всяка фирма е необходимо да заделя определени средства от своя бюджет, за да ги инвестира в иновации, които ще спомогнат за увеличаване на продукцията и намаляване на времето за производство. 

Климатичните промени, както и природните бедствия от всякакво естество също са предпоставки за сериозни рискове в бизнеса. Тук обаче хората са безсилни пред природата. Може единствено превантивно да се направи застраховка, която да гарантира някаква своеобразна сигурност на фирмата, че при евентуални загуби в резултат на природно бедствие, ще бъдат изплатени компенсации. Природните бедствия са форсмажорно обстоятелство, при което превенциите, разбира се, никога не са достатъчно ефективни и успешни. 

Липсата на квалифицирана работна ръка е друга плашеща тенденция за бизнеса. Необходимостта от влагане на значителни средства в обучението на новите работници и времето, което е необходимо, за да добият опит и да усвоят желаните умения и компетенции, понякога е рисково за съхранението на определен бизнес. Затова трябва да се работи в много сфери, за да се квалифицират младите хора и да работят в колаборация с възрастните, които имат нужния опит. 

Промените в законите и регулациите в сферата на бизнеса също са тенденция, която крие рискове. Важно е добре да се познават правните норми, за да бъде бизнесът коректен и всичко да е изрядно. Отличните познания по корпоративно право също са важен момент за опазването и съхранението на бизнеса. Важно е фирмата да разполага с услугите на компетентни прависти, които да работят за благото и просперитета на компанията, влагайки целенасочени усилия фирмата да работи коректно спрямо всички търговски закони, правни норми и регулации.

Да се развива бизнес през XXI век е чисто предизвикателство, но затова пък преодоляването на трудностите и постигнатият успех въпреки тях ще направи хората, занимаващи се с бизнес по-умели в своята работа, по-бдителни и креативни. Затова, не се отказвайте да се занимавате с бизнес. Проблемите с далновидност и постоянство се преодоляват. Важно е да има креативни бизнес идеи и програма, която да се следва за устойчивост и развитие на фирмата.