Една трета от студентите са икономисти и юристи

Една трета от студентите са икономисти и юристи

Една трета от студентите, които са завършили своето висше образование през 2016 година, са икономисти и юристи. Това поне посочват данните на европейската агенция за статистика Евростат. Цифрите показват, че 20 000 от новите висшисти у нас са посочили именно бизнеса и правото като сфера за развитие в бъдеще.

 

Данните са до голяма степен притеснителни, защото България е сред държавите в Европейския съюз с най-малко завършили специалности в сферата на здравеопазването и социалните услуги. Само 4000 от общо 60 000 завършили са избрали тези две направления. Това прави под 8 процента от студентите при среден процент за Европа от 14 на сто. Едва под 7 процента са висшистите у нас, завършили специалности в сферата на естествените науки и математиката.

 

Обратно на тази тенденция, България е сред държавите с най-засилено производство на кадри в сферата на икономиката и правото с повече от 30 000 кадри на година.

 

Впечатление прави, че въпреки развития IT сектор у нас, едва 1733 са завършилите специалности, свързани с информационните технологии.

 

Средната бройка на хората, завършващи висше образование у нас на година, е 60 000 души. Около 37 000 от тях са жени, а 23 000 са мъже.