КЗК не открива монопол в пазара на горивата

КЗК не открива монопол в пазара на горивата

Според Комисия за защита на конкуренцията няма монопол на пазара на горивата. Тя твърди, че липсата на достатъчно складов капацитет в данъчни складове и складове за задължителни запаси на горива, сложните административни процедури и големите финансови инвестиции, свързани със създаването на собствен склад се явяват високо препятствие пред вносителите и производителите на гориво.

 

КЗК смята още, че нарастването на цените на дребно на бензина А-95 и дизеловото гориво за 2018 се наблюдава за кратък период и е осъществено поетапно.

 

"Характеристиките на пазара позволяват такова поведение да бъде обяснено като резултат от обективни критерии, свързани с конкурентна среда, разходи за дистрибуция, количество и обем на продажбите и търсенето и др. В допълнение, нетните цени на бензин Евро-95 и дизелово гориво в страната са едни от ниските в сравнение с останалите страни-членки на ЕС", пише още в анализа на Комисията.

 

КЗК смята още, че новите нормативни разпоредби в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от същия произход, както и съвкупният ефект от приложимите нормативни режими в сектора, биха могли да доведат до извеждането от пазарите на някои от участниците и да се превърнат в непреодолимо препятствие за осъществяване на дейност.

 

В същото време Комисията е на мнение, че предвиденото изискване в Наредба № Н-18/13.12.2006 г., фискалната касова бележка да съдържа покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност, би могло да засегне конкурентната среда на пазарите на търговия на едро и дребно с горива. В Решението се набляга, че нормативната уредба не следва да предвижда разпоредби, които да премахват стратегическата несигурност между участниците на пазара, що се отнася до стойността на закупуване на горивата от търговците и не следва да създава условия, които да улесняват координирането на цените на пазарите на автомобилни горива.