Младите семейства с право на данъчни облекчения

Младите семейства с право на данъчни облекчения

Младите семейства, които ползват ипотечен кредит за жилище, биха могли да се възползват от възможността за право на данъчни облекчения. Те могат да бъдат до размера на сумите на лихвените плащания, осъществени през годината по кредита. Като местни физически лица, сумата може да бъде приспадната от тази на годишните данъчни основи, предвидени по чл. 17 от ЗДДФЛ.

За да придобият правото да ползват облекчението, правоимащите лица трябва да имат сключен граждански брак и да са на възраст не повече от 35 години, когато сключват договора за ипотечен кредит. За да се възползва от данъчните облекчения при придобиването на семейно жилище, младото семейство следва да има само едно жилище, което да е ипотекирано – т.е. новопридобиваното жилище да е единственото ипотекирано за тях към момента. 

Данъчните облекчения за семейства се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи, като лицето – съпругът или съпругата в семейството, е нужно да приложи декларация, че за съответната данъчна година няма да използва други облекчения по смисъла на данъчното законодателство. Нужно е да се приложи и удостоверение от банката, в която се използва ипотечният кредит. Чрез него се удостоверяват всички осъществени през годината лихвени плащания до първите 100 000 лв. от главницата на ползвания ипотечен кредит. При наличие на така представените обстоятелства, при подаването на годишната данъчна декларация, лицето подава и Приложение 10, където надлежно следва да ги декларира.

Правото на семейни данъчни облекчения се дава и на чуждестранни физически лица. За целта те трябва да са установени за данъчни цели в страна членка на ЕС или в страна по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Семействата могат да се възползват от облекченията по същите процедура и условия, отнасящи се за местните лица.