Обучение по Регламент (ЕС) 2016/679 в гр.Смолян

Обучение по Регламент (ЕС) 2016/679 в гр.Смолян

На 21 април 2018 год. в гр.Смолян се проведе еднодневно обучение на тема: „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.”.

Регламентът е законодателен акт на Европейския съюз, който след две годишна отлагателна клауза ще се прилага пряко в българското законодателство от 25 май 2018 година.

Обучението бе организирано от Съюз на Счетоводителите в България – клон Смолян и проведено от екип на Адвокатско дружество “Кръстева и Хаджиева”.

Интересът към събитието беше голям и близо шейсетте участници от колегията в област Смолян имаха възможност да получат компетентна, практическа, навременна и точна информация за Регламента, а също да дискутират казуси и детайли по прилагането му.

Ръководството на Съюза на Счетоводителите в България изказва своята благодарност на ръководството на клон Смолян и лично на г-жа Зорка Славова за отличната организация на събитието, както и на всички участници за интереса и активното участие в дискусиите.