СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ССБ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ССБ

Във връзка с провелото се ОС днес и видно от препис Протокола,
Моля да имате предвид, че общото събрание ще продължи на 01.08.2019
г. от 10.00 ч. на адреса на управление на Сдружението, със следните точки:
1. Приемане на актуализиран Устав на ССБ;
2. Избор на регистриран одитор;
3. Приемане на решение за избор на адвокатска кантора, която да
обслужва дейността на сдружението;
4. Други въпроси.
31.05.2019 год.

С протоколът от проведеното общо събрание можете да се запознаете в офиса на Съюза или да Ви бъде изпратен при поискване.