Видин – София или една история за икономическа полярност

Видин – София или една история за икономическа полярност

България е страна със сравнително малка площ - 110 994 km². Административно управлението в нашата родина се разпределя на области и общини. Областите са 28 на брой. Правени са проучвания за развитието на всяка една от тях в икономически и социален аспект и резултатите показват, че има полярност по отношение на процента на хората, които работят, както и спрямо паричния еквивалент на заплатите. 

С най-добри показатели е Софийска област – най-голяма раждаемост, гъстота на населението, икономическо и социално развитие. Най-ниска е била средната заплата за Северозападния регион, обхващащ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. 

През декември 2018 година в област Видин е отчетена средна работна заплата 770 лева при минимална работна заплата за този период 510 лева. Това означава, че средната заплата в тази област е само с 260 лева по-висока т.е. средната заплата в този регион е една минимална заплата и половина – дори няма две минимални заплати. Инвестициите в тази област клонят към минимум и това оказва негативно влияние както в икономическия, така и в социалния, и репродуктивния аспект. Населението е застаряващо и се наблюдава изселване на хората в активна работна възраст спрямо области с по-добри икономически показатели. 

На другия полюс е ситуацията в столицата. Там средната работна заплата за месец декември 2018 г. е 1646 лева. Това означава, че паричната амплитуда в областта на средната работна заплата спрямо най-добре икономически развитата и най-слабо развитата община е 876 лева. Самата разлика в количеството на средната заплата е по-голяма от стойността ѝ в най-слабо развитата икономическа област в България до този момент. Това означава, че ако един човек от едно домакинство работи в столицата ще е еквивалентно на това двама члена да работят от едно домакинство в община Видин. 

Определено икономическата полярност в България е силно осезаема. Малка по площ страна сме, а има подобни финансови амплитуди, водещи до антиподни ситуации в икономически план.