ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ 2020

КАЛЕНДАР

Дата: 11/12/2020 — 11/12/2020
Място на провеждане: София, парк-хотел Москва

Управителният съвет на сдружение „Съюз на счетоводителите в България“ 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 74 от устава и протокол от заседание на управителния съвет на сдружението свиква общо събрание на 11.12.2020 г. в 10 ч. в София – Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка № 25, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на сдружението;
2. приемане на етичен кодекс на членовете на сдружението;
3. приемане на решение за промени в състава на управителния съвет;
4. други въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите членове.
Всички материали за общото събрание са на разположение на членовете, всеки делничен ден от 09.00 до 18.00 ч. на адреса на сдружението: гр.София, ул.Рачо Димчев 4, ет.2.